Ãðèâíåâûå êóïþðû íà Áàíêíîòíî-ìîíåòíîì äâîðå Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Óêðàèíû, â Êèåâå, 22 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. Â ýòîò äåíü ñîñòîÿëñÿ ïðåññ-òóð íà Áàíêíîòíî-ìîíåòíûé äâîð ÍÁÓ Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Впродовж І півріччя 2019 року до місцевих бюджетів  Вінниччини надійшло майже 53,5 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. За словами начальника ГУ ДФС у Вінницькій області Руслана Осмоловського, ця сума перевищує прогнозовану на 7,9 млн грн. А проти надходжень аналогічного періоду минулого року зросла на 11,9 млн грн.

Понад 75% із загальних надходжень податку на нерухомість або близько 40,3 млн грн сплатили юридичні особи. Решта – це внесок від громадян

До 1 липня 2018 року повідомлення – рішення про суму нарахованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, були надіслані усім власникам «понаднормових» квадратними метрів житлової площі, та впродовж 60 календарних днів із дня отримання таких повідомлень ці платники зобов’язані перерахувати суму податку на вказані в повідомленні реквізити.

Зі ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік, платники Вінницької області, можуть ознайомитись за гіперпосиланням.

За інформацією: Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області

Джерело